author-avatar

About 3k.home.ducking

Cuộc sống ý nghĩa chỉ khi có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có điều gì đó để hy vọng.